لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 98/8/12
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 98/8/12 انجام شده است.
امکان واریز هزینه با نرخ پایه تا 14 آبان
امکان واریز هزینه کنفرانس با نرخ پایه تا 14 آبان تمدید شد.
فایل ارائه
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 19 مهر 1398
مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 19 مهر 1398 تمدید شد.
پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان