لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 98/8/12
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 98/8/12 انجام شده است.

لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 98/8/12 انجام شده و مستندات مربوطه بطور کامل به دست دبیرخانه کنفرانس رسیده است، در این لینک (0.02MB)   قابل مشاهده است. لطفا در صورتیکه واریز هزینه و ثبت نهایی مقاله خویش را انجام دادید ولی در لیست فوق نیامده است، در اسرع وقت از طریق ایمیل کنفرانس dcbdp@azaruniv.ac.ir موضوع را پیگیری نمائید. لیست نهایی مقالات پذیرش شده و نهایی شده، پس از اتمام مهلت واریز هزینه و ثبت نهایی، در وبسایت کنفرانس بارگزاری خواهد شد.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1398/8/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان