تاریخهای مهم برای پژوهشگران در

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

 

 مهلت ارسال مقاله‌ها

  1398/7/1

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 98/7/19 تمدید شد.

 مهلت پيشنهاد کارگاه آموزشی

 1398/8/10

 اعلام نتايج داوري مقاله‌ها

نتایج مقالات ارسال شده در دوره اول (تا تاریخ 98/7/1) حداکثر تا تاریخ 1398/7/20 اعلام خواهد شد.

نتایج مقالات ارسال شده در دوره تمدید (تا تاریخ 98/7/19) حداکثر تا تاریخ 1398/8/5 اعلام خواهد شد.

 ارسال نسخه ویرایش شده نهایی و واریز هزینه ثبت نام

 1398/8/10

 روز برگزاري کنفرانس

22 آبان 1398

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان