کارگاههای آموزشی کنفرانس

(شرکت در کارگاههای آموزشی رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد شد.)

(جهت پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی، لطفا با دبیرخانه کنفرانس با آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.ac.ir تماس حاصل نمائید.)

(به برگزار کنندگان کارگاه ها گواهی معتبر از سوی کنفرانس ارائه خواهد شد.)

 

عنوان کارگاه پیشنهادی 1:

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان